Standardy

Standardy domu-klubu opartego na modelu "Fountain House"

Członkostwo

 1. Przynależność jest dobrowolna i bez ograniczenia w czasie.
 2. Każdy klub zatwierdza swoich nowych członków. Członkiem domu-klubu może zostać każda osoba, u której stwierdzono chorobę psychiczną, z wyjątkiem osób, które aktualnie stwarzają poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa klubowej społeczności.
 3. Członkowie sami wybierają sposób korzystania z domu-klubu i współpracują z tymi osobami spośród personelu, które im odpowiadają. Nie zawiera się porozumień, kontraktów, nie ustala reguł, które by miały na celu określanie sposobu uczestnictwa w klubie.
 4. Wszyscy członkowie, niezależnie od postawionych im diagnoz i poziomu ich funkcjonowania, mają równy dostęp do wszystkich aktywności klubowych.
 5. Członkowie dobrowolnie uczestniczą w pisemnym dokumentowaniu swojej aktywności. Wszystkie te raporty są podpisywane zarówno przez członka, jak i personel.
 6. Po nieobecności, niezależnie od czasu jej trwania, wszyscy członkowie mają prawo do niezwłocznego ponownego wstępu do społeczności domu-klubu, o ile ich powrót nie stwarza zagrożenia dla jego społeczności.

Relacje

 1. Wszystkie zebrania domu-klubu są otwarte zarówno dla członków, jak i dla personelu. Nie ma formalnych zebrań tylko dla członków czy tylko dla personelu, w czasie których dyskutowano by program lub sprawy dotyczące członków.
 2. Liczba personelu jest uzależniona od liczby członków. Personel klubu powinien być wystarczająco liczny, aby aktywizować i wspierać członków, jednak liczba personelu powinna być na tyle ograniczona, by bez zaangażowania ze strony członków personel nie był w stanie wywiązywać się ze swoich obowiązków.
 3. Personel domu-klubu pełni niewyspecjalizowane funkcje i w razie potrzeby potrafi wykonać różne zadania. Wszyscy zatrudnieni zaangażowani są w sprawy członków: w ich prace, sytuację mieszkaniową, w program wieczorowy i weekendowy oraz w aktywność w sekcjach klubu. Pracownicy domu-klubu nie dzielą swojego czasu pomiędzy obowiązkami związanymi z zatrudnieniem w klubie a inną pracą.
 4. Odpowiedzialność za funkcjonowanie domu-klubu spoczywa na członkach i na personelu. Ostateczna odpowiedzialność należy do dyrektora. Najważniejszym zadaniem jest zaangażowanie członków i personelu we wszystkich dziedzinach działalności klubu.

Miejsce

 1. Dom-klub jest niezależną instytucją, posiadającą własną nazwę, adres korespondencyjny i telefon.
 2. Każdy dom-klub ma swoją własną siedzibę. Jest on położony niezależnie od centrów medycznych i innych instytucji realizujących swoje programy. Zadaniem domu-klubu jest nadanie struktury dniu, co osiąga się dzięki uczestnictwu w pracach codziennych klubu. Jednocześnie dom-klub musi być atrakcyjny dla swoich członków i być odpowiednio duży. Sposób jego funkcjonowania ma wyrażać szacunek i podkreślać godność.
 3. Wszystkie pomieszczenia domu-klubu są dostępne zarówno dla członków i personelu. Nie ma pomieszczeń tylko dla personelu lub tylko dla członków.

Codzienny przebieg prac w domu-klubie

 1. W codziennych pracach w domu-klubie biorą udział zarówno członkowie, jak i personel, wspólnie wykonując obowiązki. Angażując członków w te zadania dom-klub kładzie szczególny nacisk na mocne strony, talenty i zdolności swych członków; przebieg dnia nie naśladuje leczenia w szpitalach, programów leczenia dziennego czy programu terapeutycznego w samym klubie.
 2. Prace w domu-klubie są wykonywane tylko na rzecz klubu i mają na celu realizowanie jego działalności i podnoszenie jego poziomu. W domu-klubie nie jest przyjmowana żadna praca, płatna lub nie, zlecana czy to przez osoby prywatne czy też firmy. Członkowie nie są opłacani za żadne wykonywane czynności w domu-klubie ani nie ma też innego, sztucznego systemu wynagrodzeń.
 3. Dom-klub jest otwarty przynajmniej pięć dni w tygodniu. Dzień pracy w domu-klubie jest zgodny z normalnymi godzinami pracy.
 4. Wszystkie prace w domu-klubie mają na celu przywrócenie członkom poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa, a także poczucia sensu pracy. Te codzienne — domowe prace nie mają na celu przygotowanie członków do konkretnego zawodu.

Zatrudnienie

 1. Członkowie mogą uczestniczyć we wszystkich pracach domu-klubu włączając w to administrację, prowadzenie badań, nabór nowych członków i ich wprowadzanie do klubu, zatrudnianie nowych pracowników i ich szkolenie, ocenę personelu i efektywności domu-klubu, doradztwo i kontakty z mediami.

Zatrudnienie przejściowe

 1. Dom-klub umożliwia członkom powrót do płatnej pracy poprzez tak zwane zatrudnienie przejściowe. Natomiast dom-klub nie zatrudniania ich w ramach samego klubu i nie organizuje warsztatów pracy czy pracy chronionej.
 2. Dom-klub ma własny program zatrudnienia przejściowego, który zapewnia jego członkom możliwość pracy w usługach i produkcji. Program zatrudnienia przejściowego oparty jest na następujący zasadach:
  1. chęć pracy jest najważniejszym warunkiem, by uznać osobę za zdolną do podjęcia zatrudnienia przejściowego,
  2. stwarza się nowe możliwości zatrudnienia bez względu na sukces lub porażkę w poprzednim miejscu pracy,
  3. praca odbywa się w miejscu zatrudnienia,
  4. członkowie otrzymują bezpośrednio od pracodawcy odpowiednie wynagrodzenie i jest ono nie niższe od minimalnego,
  5. zatrudnienie przejściowe jest wybierane spośród wielu możliwości na rynku pracy,
  6. odbywa się ono w niepełnym wymiarze godzin, zwykle 20 godzin tygodniowo i przez okres 6 miesięcy,
  7. za wybór i przygotowanie członków do zatrudnienia przejściowego odpowiedzialny jest dom-klub a nie pracodawca,
  8. członkowie domu-klubu wspólnie z personelem przygotowują sprawozdania dotyczące zatrudnienia przejściowego – przeznaczone dla odpowiednich zainteresowanych,
  9. wybór miejsca pracy w zatrudnieniu przejściowym należy do personelu i członków, a nie do “specjalistów zatrudnienia przejściowego”,
  10. w ramach samego domu-klubu nie organizuje się miejsc pracy zatrudnienia przejściowego.

Zatrudnienie właściwe

 1. Dom-klub pomaga i wspiera członków w otrzymaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy (czyli zatrudnieniu właściwym), a także w rozwijaniu umiejętności zawodowych prowadzących do awansu.
 2. Osoby zatrudnione na pełnym etacie na otwartym rynku pracy utrzymują prawo do pomocy ze strony domu-klubu. Pomoc ta dotyczy między innymi obrony uprawnień, spraw mieszkaniowych, znajdowania odpowiedniej opieki medycznej, porad prawnych, finansowych i osobistych. Członkowie utrzymują prawo do uczestnictwa w wieczornych i weekendowych programach klubu.

Funkcjonowanie domu-klubu

 1. Siedziba zajmowana przez dom-klub jest tak usytuowana, że łatwy jest dostęp do komunikacji publicznej, zarówno by dojechać do domu-klubu i z powrotem, jak i do miejsc pracy przejściowej. W przypadku utrudnionego dostępu do publicznych środków komunikacji, dom-klub zapewnia inną formę transportu.
 2. Członkowie wraz z personelem wspierają pozostałych członków. Ta wspierająca działalność domu-klubu jest skoncentrowana wokół pracy w sekcjach. Obejmuje ona między innymi: pomoc w korzystaniu ze swoich uprawnień, pomoc w problemach mieszkaniowych, rzecznictwo (advocacy) w zakresie praw obywatelskich i socjalnych, a także pomoc w uzyskaniu w razie potrzeby odpowiednich świadczeń medycznych, psychologicznych, farmakologicznych czy dotyczących uzależnień — w lokalnym środowisku.
 3. Dom-klub jest zobowiązany do działań na rzecz zapewnienia swoim członkom bezpiecznych, odpowiednich i niedrogich mieszkań. Dom-klub ma możliwość zapewnienia członkom mieszkań spełniających powyższe kryteria, a jeżeli jest to niemożliwe dom-klub przygotowuje swój własny program mieszkaniowy. Zasady tego programu są następujące:
  1. personel i członkowie przygotowują program wspólnie,
  2. członkowie korzystają z jego możliwości dobrowolnie,
  3. członkowie wybierają sami mieszkanie i swoich współlokatorów,
  4. zasady i sposoby postępowania są wypracowane przez każdy dom-klub w zgodzie z przyjętymi tam zasadami życia społeczności klubowej,
  5. poziom wsparcia zależy (wzrasta i maleje) w zależności od zmieniających się potrzeb członków,
  6. członkowie i personel aktywnie dbają o to, by członkowie utrzymywali swoje mieszkania, szczególnie w okresie ich pobytów w szpitalu.
 4. Dom-klub zapewnia kształcenie, które skoncentrowane jest zarówno na zagadnieniach podstawowych, takich jak umiejętności czytania i liczenia, jak i na zagadnieniach bardziej złożonych. Specyficzne dla tego systemu edukacyjnego jest to, że duża część nauczania prowadzona jest przez samych członków.
 5. Dom-klub pomaga członkom w uczestnictwie w systemie edukacyjnym dla dorosłych w regionie, by przez to wzrastały ich zawodowe i osobiste ambicje.
 6. Obiektywna ocena działalności domu-klubu jest prowadzona przez sam klub w oparciu o wypracowane własne kryteria.
 7. Dyrektor domu-klubu, personel, członkowie i inne związane z domem-klubem osoby uczestniczą w trzytygodniowym programie szkoleniowym dotyczącym modelu “Fountain House”. Szkolenia takie przeprowadzane są w specjalnie do tego celu zatwierdzonych ośrodkach szkoleniowych. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Domów-Klubów zapewnia konsultacje dla wszystkich programów mających na celu wprowadzenie modelu domu-klubu.
 8. Klub ma swój wieczorowy i weekendowy program rekreacyjny. Święta są obchodzone w ich prawdziwym terminie.
 9. Dom-klub aktywnie kontaktuje się z członkami, którzy przestali przychodzić do klubu, izolują się lub są powtórnie hospitalizowani.

Finansowanie, zarządzanie i administracja

 1. Dom-klub ma niezależny zarząd lub, jeśli jest afiliowany przy sponsorującej go instytucji, ma oddzielną radę doradczą nadzorczą. W skład tej rady wchodzą znaczące osoby związane z różnymi środowiskami. Celem takiego składu jest zapewnienie domowi-klubowi wszechstronnego wsparcia i pomocy.
 2. Dom-klub ma swój niezależny, własny budżet. Jest on zatwierdzony przez zarząd lub radę nadzorczą przed rozpoczęciem roku, a następnie regularnie sprawdzany.
 3. Zarobki personelu są podobne do zarobków na porównywalnych stanowiskach w służbie zdrowia.
 4. Dom-klub ma poparcie odpowiednich władz służby zdrowia i pomocy społecznej. Posiada wymagane zgody i zatwierdzenia. Dom-klub dba o dobre stosunku z organizacjami zrzeszającymi rodziny, użytkowników i profesjonalistów.
 5. Dom-klub organizuje otwarte dyskusje i ma wypracowane sposoby, które umożliwiają członkom i personelowi aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania, polityki i kierunków rozwoju domu-klubu.